Privacyregelement

bg

Alles wat wij bespreken en alle gegevens die worden vastgelegd zijn strikt vertrouwelijk. Als overleg met derden wenselijk is voor jou, is dit mogelijk, maar alleen met uitdrukkelijke toestemming van jou.

Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier eventueel aanvullende gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard, tenzij je verzoek doet tot vernietiging. In dat geval vervalt onderstaande verleende toestemming.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan diverse gegevens, zoals:

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult'
 • de kosten van het consult

oktober 2023

psycholoog zeist Meiling
Judith Meiling
 • Geregistreerd therapeut
 • Vergoedingen mogelijk
 • Momenteel geen wachtlijst
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag van je!

contact